Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

İhaleler

İhale Konusu

40 Takım Kar Küreme Aparatı ve Tuz Serpme Makinesi Alımı

İhale Kayıt No

2021/610168

İhale Tarih ve Saati

11/11/2021 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Satınalma Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Osmaniye Mahallesi Bakırköy/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124494260

İlgili Fax

2124494163

İlgili E-Posta

satinalma@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

40 Takım Kar Küreme Aparatı ve Tuz Serpme Makinesi Alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

90

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
KAR KÜREME APARATI VE TUZ SERPME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

40 Takım Kar Küreme Aparatı ve Tuz Serpme Makinesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/610168

1-İdarenin

a) Adresi

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Osmaniye Mahallesi Bakırköy/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124494260 - 2124494163

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

40 Takım Kar Küreme Aparatı ve Tuz Serpme Makinesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 90 (doksan) takvim günüdür. Teslim süresi içinde kalmak şartı ile en fazla iki (2) parti halinde (her partide 20 adet Kar Küreme Aparatı ve 20 adet Tuz Serpme Makinası bulunacaktır) kısmi teslimata müsaade edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

11.11.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alım Konusu Malın Ulusal Standarda veya Dengi Uluslararası Standarda Uygunluğunu Gösterir Belgeler

7.5.3.2.1.İstekliler, teklif edilen Tuz Serpme Makinası ve Kar Küreme Aparatlarına ait TS EN 13021+A1 standart belgesi (Karla Mücadele Makinaları - Güvenlik Kuralları Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi) veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.

7.5.3.2.2.İstekliler, teklif edilen  Kar Küreme Aparatlarına ait  TS EN 15583-1 standart belgesi (Kış Bakım Donanımları- Kar Küreme Bıçakları Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi) veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.

 

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler, teklif edilen Tuz Serpme Makinası ve Kar Küreme Aparatlarının CE uygunluk işaretine haiz olduğunu gösteren belge veya bu belgelerin muadili ulusal veya uluslararası karşılıklarını teklifleri ekinde ibraz edeceklerdir. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri Kar Küreme Aparatı ve Tuz Serpme Makinesine ait teknik şartnameye uygunluğunu tevsik etmek amacıyla aşağıdaki kriterleri sağlayacaklardır.

7.5.6.1. İstekliler; teknik şartnamedeki teknik verileri tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri Kar Küreme Aparatı ve Tuz Serpme Makinesine ait katalog, çizim, fotoğraf ve benzeri tanıtım materyallerini Türkçe veya İngilizce olarak teklif ekinde sunacaklardır. Çoklu ürün kataloğunun ibraz edilmesi halinde verilecek kataloglar ve belgelerde teklif edilen malzemeler işaretlenmiş olacaktır.

7.5.6.2 İstekliler teklif ettikleri Kar Küreme Aparatı ve Tuz Serpme Makinesine ait aşağıdaki marka/model tablosunu firmalarının antetli kağıdına hazırlayarak kaşeli ve imzalı şekilde teklif eklerinde sunacaklardır.

Sıra No

Malzeme Açıklaması

Marka

Model

Üretici ve İthalatçı Belgesi

1

Kar Küreme Aparatı

 

 

 

Tuz Serpme Makinesi

 

 

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; kar küreme bıçakları, tuz serpme makinaları veya kışla mücadele araç ve ekipmanı satıcılığı konusunda gerçekleştirilen işler benzer özellikteki işler olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.