Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

İhaleler

İhale Konusu

2022 Yılı Muhtelif Mutfak Ekipmanları Periyodik Bakımı ve Yedek Parçası Alımı işi

İhale Kayıt No

2021/484289

İhale Tarih ve Saati

02/11/2021 10:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

İşletmeler Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL

İlgili Telefon

2126009500

İlgili Fax

2126009507

İlgili E-Posta

isletmeler@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

138 Kalem - 2022 Yılı Muhtelif Mutfak Ekipmanları Periyodik Bakımı ve Yedek Parçası Alımı İşi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Beykoz Koru Sosyal Tesisi Gözdağı Sosyal Tesisi Çamlıca Sosyal Tesisi Fethipaşa Sosyal Tesisi Beykoz Sosyal Tesisi Kasımpaşa Sosyal Tesisi İstinye Sosyal Tesisi Arnavutköy Sosyal Tesisi Florya Sosyal Tesisi Küçükçekmece Sosyal Tesisi Zeytinburnu Sosyal Tesisi Dragos Sosyal Tesisi Haliç Sosyal Tesisi Avcılar Sosyal Tesisi Cihangir Sosyal Tesisleri Safa Tepesi Sosyal Tesisi Sultanbeyli Sosyal Tesisi Büyükçekmece Sosyal Tesisi Florya Yerleşim Birimleri Avcılar Denizköşkler Lojistik Destek Merkezi Bakırköy Ek Hizmet Saraçhane Ana Hizmet Binası Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Turgut Reis İtfaiye Fatih İtfaiye Şişli İtfaiye Kartal İtfaiye Üsküdar İtfaiye Ümraniye İtfaiye Avcılar İtfaiye İdare yıl içinde yeni açılacak tesisleri teslim yeri olarak yükleniciye bildirme hakkına sahiptir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

365

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ
MUTFAK EKİPMANLARI PERİYODİK BAKIMI VE YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

2022 Yılı Muhtelif Mutfak Ekipmanları Periyodik Bakımı ve Yedek Parçası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/484289

1-İdarenin

a) Adresi

:

Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2126009500 - 2126009507

c) Elektronik Posta Adresi

:

isletmeler@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

138 Kalem - 2022 Yılı Muhtelif Mutfak Ekipmanları Periyodik Bakımı ve Yedek Parçası Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Beykoz Koru Sosyal Tesisi Gözdağı Sosyal Tesisi Çamlıca Sosyal Tesisi Fethipaşa Sosyal Tesisi Beykoz Sosyal Tesisi Kasımpaşa Sosyal Tesisi İstinye Sosyal Tesisi Arnavutköy Sosyal Tesisi Florya Sosyal Tesisi Küçükçekmece Sosyal Tesisi Zeytinburnu Sosyal Tesisi Dragos Sosyal Tesisi Haliç Sosyal Tesisi Avcılar Sosyal Tesisi Cihangir Sosyal Tesisleri Safa Tepesi Sosyal Tesisi Sultanbeyli Sosyal Tesisi Büyükçekmece Sosyal Tesisi Florya Yerleşim Birimleri Avcılar Denizköşkler Lojistik Destek Merkezi Bakırköy Ek Hizmet Saraçhane Ana Hizmet Binası Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Turgut Reis İtfaiye Fatih İtfaiye Şişli İtfaiye Kartal İtfaiye Üsküdar İtfaiye Ümraniye İtfaiye Avcılar İtfaiye İdare yıl içinde yeni açılacak tesisleri teslim yeri olarak yükleniciye bildirme hakkına sahiptir.

c) Teslim tarihi

:

Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın miktarına ve özelliğine göre İşletmeler Müdürlüğünce, sözleşmenin yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. Mallar Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine kadar (sipariş geçildikçe teslim edilecektir. Malların tesliminde 2022 Yılı Muhtelif Mutfak Ekipmanları Periyodik Bakımı ve Yedek Parçası Alımı işi Teknik Şartnamesi Diğer Şartlar Bölümünün deki Malların teslim programındaki şartlara uyulacaktır. Teslimatlar, şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır vaziyette 31.12.2022 tarihine kadar Taşınır Geçici alındı belgesi karşılığında idareye yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

02.11.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1. Endüstriyel mutfak ekipmanlarının satışını yapmak.

2. Her türlü mutfak malzemelerinin değişimini ve yedek parça satışını yapmak.

Yukarıda belirtilen işleri birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.